Algemene voorwaarden


Openingstijden
Praktijk Zeewind Zeeland werkt alleen op afspraak en is geopend van:
maandag t/m vrijdag van 10:00-13:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-21:00 uur.
Voor informatie of afspraken kunt u op werkdagen bellen tussen 18:00 en 19:00 uur.

Betalingen
Het intakegesprek dient contant afgerekend te worden, verdere betalingen
geschieden contant of op basis van factuur. De factuur wordt u per email
toegezonden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te zijn betaald.
De tarieven op de website zijn zoals ze hierop staan vermeld.
Praktijk Zeewind Zeeland is vrijgesteld van BTW.


Annuleringen
Indien u een afspraak afzegt of wilt wijzigen - binnen 24 uur - van tevoren,
worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging of wijziging op de
dag van de afspraak zelf - door onverwachte gebeurtenis of ziekte - wordt 50%
van het consult in rekening gebracht. Bij "no show" zonder geldige reden zal
een volledig consult aan u worden doorberekend.


Privacy en geheimhouding
Praktijk Zeewind Zeeland vraagt uw persoonsgegevens te delen en staat derhalve
100% garant voor absolute vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, privacy en
geheimhouding van uw gegevens en houdt zich geheel aan de toepasselijke wet- en
regelgeving zoals deze is vastgelegd in het AVG - Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Praktijk Zeewind Zeeland houdt zich strikt aan de beroepscode van
counselors in Nederland en maakt een dossier van u aan, zoals wettelijk
verplicht door de WGBO.


Derhalve zullen gegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden en nooit
worden doorgegeven aan derden, zoals familieleden, werkgevers en
zorgverzekeraars, mits met schriftelijke toestemming van een cliënt.


Een uitzondering hierop is slechts dan van toepassing indien er sprake is van
verplichtingen door de wet bepaald, waar de counselor zich aan dient te
houden of in geval van acuut levensgevaar.


Geschillen en klachten
Indien u een klacht heeft dient u die in eerste instantie bij mij als counselor
schriftelijk in te dienen. Uw klacht zal z.s.m. behandeld worden en zal er
getracht worden een oplossing hiervoor te vinden die naar tevredenheid is. 

Wie het probeert,

krijgt het ook geleerd!