Algemene voorwaarden


Openingstijden
Counselingspraktijk Zeewind Zeeland werkt alleen op afspraak en is geopend van:
maandag t/m vrijdag van 10:00-13:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-21:00 uur.
Voor informatie of afspraken kunt u op werkdagen bellen tussen 18:00 en 19:00 uur.

Betalingen
Het intakegesprek dient contant afgerekend te worden, verdere betalingen
geschieden contant of op basis van factuur. De factuur wordt u per email
toegezonden en dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst te zijn betaald.
De tarieven op de website zijn zoals ze hierop staan vermeld.
Counselingspraktijk Zeewind Zeeland is vrijgesteld van BTW.


Annuleringen
Indien u een afspraak afzegt of wilt wijzigen - binnen 24 uur - van tevoren,
worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging of wijziging op de
dag van de afspraak zelf - door onverwachte gebeurtenis of ziekte - wordt 50%
van het consult in rekening gebracht. Bij "no show" zonder geldige reden zal
een volledig consult aan u worden doorberekend.


Privacy en geheimhouding
Counselingspraktijk Zeewind Zeeland staat 100% garant voor absolute
vertrouwelijkheid en beroepsgeheim, privacy en geheimhouding van uw
gegevens en houdt zich geheel aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals
deze is vastgelegd in het AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Counselingspraktijk Zeewind Zeeland houdt zich strikt aan de beroepscode van
counselors in Nederland en werkt conform de vereisten zoals vastgesteld door
de beroepsvereniging NFG en maakt een dossier van u aan, zoals wettelijk
verplicht door de WGBO.


Derhalve zullen gegevens altijd vertrouwelijk behandeld worden en nooit
worden doorgegeven aan derden, zoals familieleden, werkgevers en
zorgverzekeraars, mits met schriftelijke toestemming van een cliënt.


Een uitzondering hierop is slechts dan van toepassing indien er sprake is van
verplichtingen door de wet bepaald, waar de counselor zich aan dient te
houden of in geval van acuut levensgevaar.


Geschillen en klachten
Indien u een klacht heeft dient u die in eerste instantie bij mij als counselor
schriftelijk in te dienen. Uw klacht zal z.s.m. behandeld worden en zal er
getracht worden een oplossing hiervoor te vinden die naar tevredenheid is.

Indien hier geen oplossing voor gevonden kan worden kunt u zich richten tot
de geschillencommissie Stichting Zorggeschil, waarbij Counselingspraktijk
Zeewind Zeeland in het kader van de Wzzgk is aangesloten via de beroepsvereniging
van het NFG.


U kunt dan via het contactformulier van deze geschillencommissie uw
klacht/geschil kenbaar maken waarna zij uw klacht/geschil in behandeling
nemen en deze z.s.m. trachten op te lossen.
Counselingspraktijk Zeewind Zeeland onderwerpt zich geheel aan het klacht- en
tuchtrecht van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten.


https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html 

Wie het probeert,

krijgt het ook geleerd!